Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης της EUROCERT κατά το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων DIN EN ISO 22000:2005.

Επιπρόσθετα, από το 2015 διαθέτουμε από τον ίδιο φορέα την πιστοποίηση του «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», μιας πρωτοβουλίας που αφορά σε εταιρίες με ελληνική έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία.

Ειδικότερα οι ενταγμένες στην πρωτοβουλία αυτήν επιχειρήσεις πληρούν κριτήρια που αφορούν επιπρόσθετα στην απόλυτη και αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγουν στην Ελλάδα, τη συνεργασία τους με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές και όχι μόνο ανάγκες τους, τη νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας τους και την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο.